lato_1 lato_2 lato_3 lato_4 lato_5 lato_6 lato_7 lato_8 lato_9 p1010660 p1010663 p1030012 p1040890 p1050702 p1060749 p1070017 p1200780
Znajdujesz się w: Strona główna / Przetargi

Przetargi

 
2017-04-26

Ogłoszenie o przetargu

 Wójt Gminy Wiżajny ul. Rynek 1, 16 - 407 Wiżajny, powiat suwalski, woj. podlaskie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn.zm) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących mienie gminne.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane określone w wykazie z dnia 18 maja 2016 roku podanym do publicznej wiadomości poprzez Sołtysa wsi Wiżgóry gmina Wiżajny oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wiżajny oraz na stronie internetowej Urzędu i w prasie lokalnej.

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 26 sierpnia 2016 roku.

Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 12 stycznia 2017 roku.

 

1. Obręb Wiżgóry, KW Nr SU1S/00063351/7.

- działka nr 81 o pow. 0,5980 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako: PsIV- 0,4262 ha, ŁV- 0,1097 ha, Lz-ŁV- 0,0621 ha.

Działka położona w strefie zabudowy kolonijnej wsi. Dojazd do nieruchomości drogą żwirową utwardzoną. Kształt działki regularny, wydłużony. Teren pofałdowany.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10 800,00 zł,-

Wadium wynosi: 1 000,00 zł,-

 

- działka nr 106 o pow. 0,9206 ha oznaczona w ewidencji gruntów jako: RV- 0,6581 ha, PsIV- 0,1685 ha, PsVI-0,0781 ha, Lz-PsVI- 0,0159 ha.

Działka położona w strefie zabudowy kolonijnej wsi. Dojazd do nieruchomości drogą żwirową utwardzoną. Kształt działki regularny, wydłużony. Teren pofałdowany.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 14 500,00 zł,-

Wadium wynosi: 1 400,00 zł,-

W stosunku do wymienionych nieruchomości gruntowych nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 08 czerwca 2017 roku (czwartek) w lokalu Świetlicy Gminnej w Wiżajnach przy ulicy Wierzbołowskiej 3. Rozpocznie się o godzinie 1000 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości gruntowych w niniejszym ogłoszeniu.

Sprzedający sprzedaje nieruchomości zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków, wydanymi przez właściwe miejscowo Starostwo Powiatowe. Kupujący zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia w umowie sprzedaży, że nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.

Nieruchomości gruntowe nie są obciążone prawami osób trzecich i zostają sprzedane bez okazania granic. W przypadku wątpliwości po stronie nabywcy co do granic nabytych nieruchomości ewentualne wznowienie granic obciąża nabywcę.

Istnieje możliwość dokonania oględzin nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w terminie od dnia podania ogłoszenia do publicznej wiadomości do dnia poprzedzającego przetarg w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin.

Osoba pozostająca w związku małżeńskim, która zamierza przystąpić do przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości do majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową obowiązana jest, stosownie do art. 37 § 1 pkt 1 kodeksu rodzinnego i art.787 k.p.c złożyć Komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu oświadczenie o zgodzie małżonka, na nabycie nieruchomości z zasobu Gminy Wiżajny.

Osoba, która nie złoży oświadczenia o zgodzie małżonka na nabycie nieruchomości nie zostanie dopuszczona do przetargu. W takim przypadku wpłacone wadium podlega zwrotowi.

Nie wymagana jest zgoda, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią wspólnie do przetargu.

Osoba, która w wyniku przetargu zostanie ustalona kandydatem na nabywcę nieruchomości, przy zawarciu notarialnej umowy sprzedaży obowiązana jest przedłożyć w formie aktu notarialnego pisemną zgodę małżonka na zawarcie umowy sprzedaży na warunkach ustalonych w przetargu. Wymóg ten nie obowiązuje, jeżeli oboje małżonkowie przystąpią do podpisania notarialnej umowy sprzedaży.

Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomości z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Osoby nie pozostające w związku małżeńskim zobowiązane są złożyć Komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu pisemne oświadczenie, iż nie pozostają w związku małżeńskim.

W przypadku, gdyby powyższe oświadczenia okazały się nieprawdziwe i nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Wiżajny.

Do przetargu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2052 z późn. zm).

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu w wysokości podanej wyżej, odpowiednio do poszczególnej działki (z podaniem numeru i miejsca położenia działki w terminie do dnia 02 czerwca 2017 roku (włącznie) na konto Urzędu Gminy w Wiżajnach Nr 22 93540007 0090 0900 0114 0006 Bank Spółdzielczy w Sejnach Oddział Wiżajny, przy czym za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

  1. dowód wpłaty wadium;
  2. osoby fizyczne - okazanie dowodów tożsamości;
  3. przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej – dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
  4. reprezentanci osoby prawnej – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie do reprezentowania danej osoby prawnej;
  5. pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo notarialne, oraz – w przypadku osoby prawnej – aktualny odpis z właściwego rejestru, wykazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby prawnej;

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej, opłaty sądowej ponosikupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Urzędu Gminy w celu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Należność za nabycie nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Należną kwotę uczestnik wygrywający przetarg uiści najpóźniej w przeddzień sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wójt Gminy Wiżajny może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wiżajnach, ul. Rynek 1, pokój nr 8 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 80 0 – 1500 tel. (87) 568-80-23.

Niniejsze ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej: www.wizajny.pl,
w BIP Wiżajny, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wiżajny, podane do publicznej wiadomości poprzez Sołtysa wsi Wiżgóry, gmina Wiżajny.

Wiżajny, dnia 26 kwietnia 2017r.

Wójt

Stanisław Jacek Pietrukiewicz

D.S.
 
Baner
Zegar
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Lista subskrybentów
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
21 sierpnia 2017
poniedziałek
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Urząd Gminy Wiżajny,
Rynek 1, 16-407 Wiżajny, woj. podlaskie
tel.: 087 568 80 49, fax: 087 568 80 49, email: wizajny@su.home.pl
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI